Mijn aansprakelijkheid

Net zoals in het privéleven, kunnen ook in het professionele leven onverwachte gebeurtenissen ervoor zorgen dat je bedrijf diep in de buidel moet tasten om de schade te vergoeden. Onder de noemer aansprakelijkheidsverzekeringen vallen de verzekeringen die de schade aan derden vergoeden. Het moet hierbij telkens gaan om onvoorzienbare en plotse schade. Dat betekent dat een schilder zich niet kan verzekeren tegen een muur die in de verkeerde kleur is geschilderd. Evenmin kan een aannemer zich verzekeren tegen een muur die scheef is gemetseld. Slecht werk is dus niet verzekerbaar. (Bijna) al de rest gelukkig wel!

Wist je dit al?

Stel je vraag via onderstaand formulier. Of boek een afspraak rechtstreeks in onze agenda!

Dekt de aansprakelijkheid bij plotse en onvoorziene schade aan derden tijdens de uitvoering van bedrijfsactiviteiten. Bv. schilder stoot per ongeluk met zijn ladder een dure vaas van de kast bij zijn cliënt.

BA Na Levering: Deze uitbreiding op de BA uitbating, ook wel producten- en dienstenaansprakelijkheid genoemd, dekt de aansprakelijkheid voor producten na levering of door werken na uitvoering. Bv. klant loopt een voedselvergiftiging op na restaurantbezoek.

De waarborg “toevertrouwd goed” dekt je aansprakelijkheid voor goederen die aan jou zijn toevertrouwd om eraan te werken. Bv. fietsenmaker is bezig met de herstelling van een speed pedelec, als hij per ongeluk de batterij laat vallen.

Wie intellectuele prestaties verricht, bv. accountants, juristen, zorgverleners, (IT)consultants, kan zich vergissen, kan rekenfouten maken of verkeerd of onvolledig advies verlenen. Dat deze fouten vaak verstrekkende gevolgen kunnen hebben, zullen artsen zeker beamen. De verzekering beroepsaansprakelijkheid vergoedt de geleden schade aan de schadelijder.

Deze verplichte verzekering dekt de aansprakelijkheid, zelfs zonder dat je een fout kan worden verweten, voor schade aan derden in geval van brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is. De verzekerde kapitalen zijn wettelijk bepaald. Cafés en restaurants, maar ook bv. rusthuizen, sportcentra en culturele instellingen moeten deze verzekering onderschrijven.

Veroorzaakt je bedrijf een datalek, dan ben je verplicht dit binnen de 72u te melden bij de toezichthoudende autoriteiten, én bij alle gedupeerde personen of bedrijven.  De vergoeding van de schade als gevolg van een aantasting van de reputatie en privacy van de getroffenen, valt onder de dekking aansprakelijkheid als waarborg binnen de polis cyber risico’s. Een polis cyber risico’s bevat dus zowel een luik dat je eigen schade gaat vergoeden voor het geval je zelf aangevallen wordt, als een aansprakelijkheidsluik dat derden gaat vergoeden wanneer je zelf aansprakelijk bent voor bv. onvrijwillige schending van de GDPR regels of bv. wanneer je zelf (of je personeel) cyberschade veroorzaakt door het versturen van een virus.

De polis Algemene BouwplaatsRisico’s dekt de plotse schade die ontstaat bij de constructie van een (bedrijfs)gebouw. Onderschrijf je deze polis als aannemer, dan kan je rekenen op een vergoeding wanneer bv. door storm je half afgewerkte muur omver waait. Ook diefstal van te verwerken materialen is verzekerd. Een ABR polis zorgt ervoor dat bij schade de werf niet hoeft stil te liggen. Abonnementsformules zijn mogelijk. Lees ook ons artikel over de ABR verzekering.

Verplichte verzekering die je aansprakelijkheid dekt voor schade die ontstaat na de oplevering en die een impact heeft op de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid van de woning. Verplicht voor (ver)bouw(ingen) van onroerend goed dat minstens gedeeltelijk bestemd is voor bewoning en waarbij een architect de werken opvolgt. Voor aannemers, dakwerkers, kelderbouwers, schrijnwerkers,… zijn abonnementsformules vaak het voordeligst!

Als bestuurder van een onderneming kan je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten die je hebt begaan vanuit je functie als bedrijfsleider. Je privé vermogen kan m.a.w. worden aangesproken. Een verkeerde investeringsbeslissing, niet-naleving van wetten, en zelfs geen of onvoldoende verzekeringen afsluiten zijn voorbeelden van bestuursfouten en nalatigheden die kunnen leiden tot financieel verlies. Als aandeelhouders of derden kunnen bewijzen dat hun financieel verlies te wijten is aan jouw bestuursfouten, kunnen zij die schade op jou verhalen. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, ook bekend als D&O (Directors & Officers Liability), beschermt je tegen dergelijke claims.

Lees hier ons artikel over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.