De ABR verzekering

Of het nu je droomwoning is of je nieuwe bedrijfshal, bouwen is een spannend moment in je leven. Al je energie (en je centen) worden er in geïnvesteerd. Dan is het maar te hopen dat alles verloopt volgens plan. Want een tegenslag kan de rekening snel doen oplopen. Een verzekering Algemene Bouwplaats Risico’s (ABR) behoedt je voor een financiële kater door onverwachte schadegevallen.

Welke schadegevallen?

Zijn de aannemer & architect dan niet verantwoordelijk voor alles wat er tijdens de bouw kan mis lopen? Neen, uiteraard niet. Voor heel wat schadegevallen is de aansprakelijkheid van de architect & aannemer niet (volledig) aan de orde, denk maar aan:
 • storm: tijdens een hevige storm waait de pas gemetselde tipgevel uit je woning.
 • water: hevige regenval veroorzaakt een instorting van je half afgewerkte dak.
 • brand: er ontstaat brand op je werf en die beschadigt grote delen van de constructie.
 • diefstal: ’s nachts hebben dieven het gemunt op je pas geïnstalleerde radiatoren.
 • schade bij de buren: tijdens voorbereidende graafwerken, ontstaan er scheuren in de muur van de buren.

Waarom een ABR verzekering?

Bij een gedekt schadegeval gaat de ABR verzekering de schade aan de bouwwerken vergoeden, zonder dat er eerst moet worden uitgezocht of en wie er aansprakelijk is voor de schade. Je kan dan onmiddellijk verder met de bouwwerken. Dat heeft een dubbel voordeel: je schade wordt vergoed en de bouwwerken lopen geen vertraging op!

Welke werken kunnen verzekerd worden?

De bouwwerken en de uitrustingen die men er in plaatst (bv. HVAC, sanitair, elektriciteit,…) zijn verzekerd. Maar ook het werfmateriaal (bv. de dixie, de herassen, werfverlichting) en de bouwplaatstoestellen (bv. kranen, machines) kunnen verzekerd worden. Bij verbouwingswerken kan ook het bestaande goed van de bouwheer verzekerd worden.

Wanneer geldt de dekking ABR?

Een ABR polis moet voor aanvang van de werken worden afgesloten en geldt zowel voor de bouwtermijn (= tot de voorlopige oplevering of ingebruikname) als de onderhoudstermijn (= doorgaans max 12 maanden na de voorlopige oplevering en maximaal tot de definitieve oplevering). Gedurende de onderhoudstermijn zijn er evenwel beperkingen in dekking.

Welke dekkingen kunnen worden opgenomen in een polis ABR?

Klassiek spreekt men in een ABR over waarborgen in afdeling 1 en waarborgen in afdeling 2.

Afdeling 1: allrisk dekking

De bouwwerken worden in afdeling 1 gedekt volgens het allrisk principe, dwz “alles is gedekt, behalve de opgesomde uitsluitingen”. Belangrijk hierbij is dat het wel degelijk moet gaan over schade. Er moet een materiële beschadiging zijn. Dit wil zeggen dat een scheef gemetselde muur of een foutief geplaatst raam op zich geen gedekte schadegevallen zijn. Doorgaans is de schade te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp (of plannen en berekeningen), alsook aan het eigen gebrek van de materialen, uitgesloten van dekking. Deze schade, ook wel faulty part genoemd, kan meestal wel worden afgekocht (zodat ze wel verzekerd is). Kies je ervoor om deze schade ook af te kopen tijdens de onderhoudstermijn, dan spreken we over een dekking “full makers guarantee“. Een voorbeeld maakt het duidelijk. Stel dat je aannemer volgens de regels van de kunst een betonbalk maakt en daarop verder bouwt. Door een foutieve berekening van het studiebureau kan deze balk de getorste druk niet aan en zakt in. Daarbij zakt ook de rest van de constructie in. Indien de faulty part niet is afgekocht, zal enkel de gevolgschade worden vergoed. Is de faulty part wel afgekocht, dan wordt ook een nieuwe balk vergoed. Dit laatste evenwel op voorwaarde dat de honoraria van het studiebureau mee zijn opgenomen in de opgegeven verzekerde waarde voor de ABR verzekering. Begeeft de balk het pas tijdens de onderhoudsperiode, dus na de voorlopige oplevering, dan is er alleen vergoeding van de geleden schade indien de full makers guarantee is verzekerd.

Afdeling 2: aansprakelijkheid

Deze afdeling dekt de aansprakelijkheid van alle verzekerden t.o.v. derden, tijdens de bouwperiode. De verzekerden zijn niet alleen de aannemers en onderaannemers, maar ook de bouwheer zelf en evt de architect en het studiebureau. Aangezien aannemers en architecten zelf een polis burgerlijke aansprakelijkheid hebben voor hun activiteiten (ook wel BA uitbating en BA beroep genoemd), komt de ABR polis in deze afdeling meestal pas in 2de rang tussen, tenzij er sprake is van foutloze aansprakelijkheid, bv. bij burenhinder, of wanneer de aansprakelijkheid van de bouwheer in het gedrang komt. Voorbeelden van schades in afdeling 2:
 • schade aan derden: de auto van een passant wordt geraakt door een werfkraan.
 • burenhinder, ook wel foutloze aansprakelijkheid genoemd:  ondanks normale en correcte werkzaamheden, ontstaat er toch een scheur in de muur van de buren

Wie neemt best de ABR verzekering?

Dat hangt er van af. Meestal is het best dat de bouwheer de ABR verzekering neemt. 1 polis waarin alle deelnemers aan de werken verzekerd zijn, is veel eenvoudiger dan wanneer elke nevenaannemer zelf een polis neemt. De vergoeding voor de geleden schade wordt dan rechtstreeks aan hem uitbetaald. Bovendien heeft de bouwheer in dit geval controle over de uitgebreidheid van de gekozen dekkingen. De belangrijkste reden tenslotte is de dekking foutloze aansprakelijkheid, in casu burenhinder. Deze aansprakelijkheid rust op de bouwheer, in zijn hoedanigheid als buur. Deze waarborg (afdeling 2) is niet altijd voorzien in de ABR polissen die afgesloten zijn door de aannemer.

Tips & besluit

 • Zorg voor een voorafgaandelijke tegensprekelijke plaatsbeschrijving met de buren. Als perimeter kan je hiervoor hanteren: 2 keer de aanzetdiepte van de fundering.
 • Overweeg de uitbreiding “full makers” zodat ook schade die pas ontdekt wordt in de onderhoudstermijn, maar haar oorsprong vindt in de bouwtermijn of het rekenwerk, mee verzekerd is.
 • De ABR polis is vaak de enige manier om burenhinder af te dekken.
 • Onthoud dat “slecht werk” niet verzekerbaar is; maar is er sprake van schade (en diefstal) tijdens de bouwperiode, dan kan je rekenen op je ABR polis zodat je bouw geen vertraging oploopt en jij geen financiële kater!
Meer info over de ABR verzekering? Contacteer ons!

Deel dit bericht