RIZIV polis

De RIZIV polis – aanvraag 2022 voor activiteitsjaar 2021

Zorgverleners die zich aan de conventietarieven houden, krijgen van het RIZIV hiervoor jaarlijks een financiële beloning. Die wordt niet op hun bankrekening gestort, maar wel in een RIZIV polis.

Wie komt in aanmerking?

Artsen, officina- en ziekenhuisapothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, logopedisten en thuisverpleegkundigen komen in aanmerking voor de RIZIV premie. Die laatsten wel op voorwaarde dat ze als zelfstandig thuisverpleegkundige aan de slag zijn. Voor de andere zorgverleners komen ook loontrekkenden in aanmerking.

Beloning? Welke beloning?

De bedragen die het RIZIV jaarlijks in het RIZIV contract van de geconventioneerde zorgverlener stort, zijn terug te vinden op de website van het RIZIV, onder de rubriek “sociaal statuut” van de genietende zorgverlener. De toelages voor werkingsjaar 2021 (aanvraag in 2022)  variëren van €544,47 voor een zelfstandig thuisverpleegkundige tot €6401,38 voor een arts in opleiding.

Wat is een RIZIV polis?

Een RIZIV polis is een levensverzekering waarbij de zorgverlener zowel de verzekeringnemer, de verzekerde als de begunstigde bij leven is en ressorteert onder het subtype “sociale VAPZ”. Dit wil zeggen: een deel van de premies gaat naar pensioenopbouw en een deel (doorgaans 10%) naar sociale waarborgen (bv. premie na bevalling, rente bij invaliditeit). Bij een levensverzekering stort de verzekeringnemer normaal gezien zelf de premies in zijn contract. Dit is niet zo bij de RIZIV polis. Want hier stort, zoals de naam al doet vermoeden, het RIZIV de premies in de polis, als beloning voor het aanhouden van de conventietarieven. 

Met een RIZIV polis bouwt de zorgverlener dus een spaarpot op voor zijn pensioen, dankzij de premies die elk jaar door het RIZIV hierin worden gestort. Het is immers zo dat het kapitaal niet eerder kan worden opgevraagd dan wanneer de zorgverlener zijn of haar wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Wel is het mogelijk om bv. een voorschot op te vragen voor de aankoop van privé onroerend goed. 

Maar in essentie is het dus een manier om pensioen op te bouwen, zonder dat de zorgverlener daar zelf voor in de buidel moet tasten. 

Verschillende verzekeraars bieden RIZIV polissen aan. Daarbij zijn er heel wat verschillen, zowel met betrekking tot de rendementen, de beheerskosten, de mogelijkheden om voorschotten op te nemen, als de waarborgen binnen het sociale luik. Als Medicusspecialist helpen wij zorgverleners met het vergelijken van de verschillende polissen en het maken van de meest geschikte keuze. 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie

Er zijn drie basisvoorwaarden die voor alle zorgverleners gelden:

  1. Geheel of gedeeltelijk geconventioneerd zijn.  De facto gaat de zorgverlener dan akkoord om zich te houden aan de tarieven die in overleg met het RIZIV werden bepaald.
  2. Minimale activiteitsdrempel behalen. 
  3. Een RIZIV polis in voege hebben, ten laatste op 31 december van het jaar waarop de RIZIV toelage betrekking heeft. Wie voor het activiteitsjaar 2021 nog géén RIZIV polis had, heeft nog tijd tot 15/06/2022 om die retro-actief af te sluiten, dit wil zeggen met aanvangsdatum in 2021. Wacht hier dus best niet te lang meer mee! Wie vanaf 2022 voor de eerste keer recht heeft op het RIZIV statuut, moet dus zorgen dat zijn of haar RIZIV polis ten laatste op 31/12/2022 afgesloten en in voege is.  

Hieronder lichten we enkele specificaties toe voor iedere beroepsgroep.

Artsen:

Geconventioneerd zijn. Om in aanmerking te komen voor de RIZIV premie moet de arts toegetreden zijn tot het “nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen”. In dit akkoord worden o.a. de maximale honoraria bepaald per type verstrekking of nomenclatuurcode. Artsen die hiermee niet akkoord gaan en hogere honoraria wensen te hanteren, kunnen de conventie geheel of gedeeltelijk weigeren en maken dan ook geen aanspraak op de RIZIV premie. Ambtshalve zijn artsen steeds volledig geconventioneerd en zullen dus ieder jaar via de MyRIZIV-applicatie moeten bevestigen dat ze niet langer geconventioneerd wensen te zijn. Wie gedeeltelijk geconventioneerd is, moet daarenboven bekend maken op welke dagen, uren en plaatsen dit het geval is. Voor activiteitsjaar 2021 bedraagt de RIZIV toelage €5128,78 voor volledig geconventioneerde en €2419,36 voor gedeeltelijk geconventioneerde artsen. 

Minimale activiteitsdrempel. Per specialisatie wordt jaarlijks bepaald welk minimumbedrag aan geattesteerde nomenclatuurverstrekkingen jaarlijks moet worden behaald. Voor startende artsen geldt deze minimale activiteitsdrempel niet. 

Sui generis. Artsen in opleiding (zowel HAIO’s als ASO’s) vallen onder het sui generis statuut en komen in aanmerking voor de RIZIV premie. Ook hier geldt het aanvaarden van de conventietarieven als voorwaarde. De premie wordt volledig toegekend; de minimale activiteitsvoorwaarde is met andere woorden niet van toepassing. Voor activiteitsjaar 2021 bedraagt deze €6401,38.

Apothekers:

Geconventioneerd zijn. Apothekers die tewerkgesteld zijn in een officina of ziekenhuisapotheek moeten de facto volledig toetreden tot de conventie “apothekers – verzekeringsinstellingen”, willen ze hun beroep kunnen uitoefenen. In deze conventie worden o.a. de honoraria vastgelegd voor het afleveren van geneesmiddelen en magistrale bereidingen. Apothekers die een andere functie uitoefenen die niet rechtstreeks met zorgverlening te maken heeft, bv. industrie-apothekers, komen niet in aanmerking voor de RIZIV premie. Apothekers-klinisch biologen komen wel in aanmerking.

Minimale activiteitsdrempel. Deze bedraagt minimaal 19u per week om in aanmerking te komen voor de premie van €1549,73. De andere drempels liggen op 28u/week en 38u/week en stemmen overeen met een premie (2021) van respectievelijk €2324,56 en €3099,43.

Tandartsen:

Geconventioneerd zijn. Net als artsen zijn tandartsen ambtshalve geconventioneerd en dienen zij jaarlijks door te geven via MyRiziv of zij al dan niet gedeeltelijk wensen te deconventioneren. Er is geen verschil in toelage voor gedeeltelijk of volledig geconventioneerde tandartsen. Voor activiteitsjaar 2021 bedraagt de premie €3232,32.

Minimale activiteitsdrempel. 300 geboekte prestaties. Deze minimumdrempel geldt niet voor startende tandartsen.

Kinesitherapeuten:

Geconventioneerd zijn. Dwz toegetreden zijn tot de nationale overeenkomst tussen kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen. Kinesitherapeuten kunnen enkel volledig geconventioneerd zijn of gedeconventioneerd.

Minimale actviteitsdrempel. Er zijn drie verschillende toelages afhankelijk van het aantal verstrekkingen of M-waarden: 1) minstens 1500 verstrekkingen of 36 000 M-waarden; 2) minstens 2300 vestrekkingen of 55 000 M-waarden; 3) minstens 3000 verstrekkingen of 72 000 M-waarden. De toelages voor activiteitsjaar 2021 zijn dan respectievelijk €1610,68; €2128,38 of €2847,45. Opgelet: Wie meer dan 6500 prestaties of 156 000 M-waarden attesteert, heeft geen recht op de RIZIV toelage.

Logopedisten:

Geconventioneerd zijn. Dwz toegetreden zijn tot de nationale overeenkomst tussen logopedisten en de verzekeringsinstellingen. Logopedisten kunnen enkel volledig geconventioneerd zijn of gedeconventioneerd. 

Minimale activiteitsdrempel. Er zijn twee verschillende toelages afhankelijk van het aantal geattesteerde prestaties of R-waarden: 1) minstens 900 verstrekkingen of 15 750 R-waarden; 2) minstens 2000 verstrekkingen of 35 000 R-waarden. De toelages voor activiteitsjaar 2020 zijn dan respectievelijk €1306,74 en €2695,13. Opgelet: Wie meer dan 4000 verstrekkingen of 70 000 R-waarden attesteert, heeft geen recht op de RIZIV toelage.

Zelfstandig verpleegkundigen:

Geconventioneerd zijn. Dwz toegetreden zijn tot het nationaal akkoord verpleegkundigen – verzekeringsinstellingen. Bijkomende voorwaarde is dat de verpleegkundige zijn of haar activiteit voor het volledige toelagejaar in hoofdberoep EN op zelfstandige basis heeft uitgeoefend. 

Minimale activiteitsdrempel. Er moet voor minimaal €33 000 en maximaal €150 000 verstrekkingen zijn geboekt voor patiënten. De RIZIV premie voor het activiteitsjaar 2021 bedraagt in dit geval €544,47.

Praktisch

Zorgverleners die al geconventioneerd zijn:

Het RIZIV heeft de aanvraagprocedure zo goed als volledig gedigitaliseerd. In de loop van de maanden februari – maart ontvangt de zorgverlener een e-mail van het RIZIV met als onderwerp “uw sociaal statuut”. Het RIZIV laat in deze e-mail weten of het over een geldig verzekeringscontract beschikt waarin de RIZIV toelage kan worden gestort. Mogelijk zijn er verschillende verzekeringscontracten en wordt de zorgverlener uitgenodigd om te kiezen in welke RIZIV polis de toelage moet worden gestort. 

Het is pas later op het jaar dat het RIZIV zal nagaan of de zorgverlener in aanmerking komt voor de RIZIV toelage. Dit gebeurt volledig automatisch. Op dat moment verstuurt het RIZIV die informatie naar de zorgverlener en kan die eventuele (in)activiteitsgegevens toevoegen via de MyRIZIV applicatie.

Zorgverleners die voor de eerste keer een RIZIV toelage wensen aan te vragen:

Zij dienen ervoor te zorgen dat ze vóór 31/12 een RIZIV polis in voege hebben. De verzekeraar zorgt voor de doorstroming naar het RIZIV zodat de polis gekoppeld kan worden en de RIZIV toelage kan worden gestort. Nog een RIZIV polis nodig voor activiteitsjaar 2021? Wacht dan niet langer en kom langs zodat wij dit voor jou in orde kunnen brengen.

Meer info?

Wil je graag meer info over de RIZIV polis en haar toepassingen? Wees welkom en reserveer je kopje koffie rechtstreeks in de agenda van Annelies!

Deel dit bericht