Bestuurder van een vennootschap? Verzeker uw aansprakelijkheid!

Wie een vennootschap bestuurt, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden tijdens de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder/bestuurder. Dat betekent dat -letterlijk- uw privé-vermogen kan worden aangesproken om de schade aan derden te vergoeden.  

Welke fouten kan een bestuurder van een vennootschap maken?

Het besturen van een vennootschap vereist de nodige deskundigheid en verantwoordelijkheid. Dat daar ook fouten bij worden gemaakt, is wellicht onlosmakelijk verbonden met het ondernemerschap. Wanneer die fouten leiden tot ernstige schade, mag je er niet vanuit gaan dat het hebben van een vennootschap je persoonlijke aansprakelijkheid vrijwaart. 

Hieronder geven we enkele voorbeelden van bestuurdersfouten waarbij de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder in het gedrang kan komen, ten aanzien van derden, je eigen vennootschap of bv. een curator.

 • Het niet of vergeten afsluiten van essentiële verzekeringen. Denk maar aan een brandverzekering, BA uitbating, of aan de wettelijk verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid voor aannemers en bouwactoren. Als de vennootschap in de problemen komt door hoge schadeclaims, kan een rechter je persoonlijk aansprakelijk stellen voor het niet afsluiten van deze verzekeringen. 
 • Het niet of vergeten aanvragen van subsidies.
 • Te lang je verlieslatende activiteiten verder zetten waardoor een faillissement niet meer te vermijden is. 
 • Arbeidsongevallen. Wanneer een rechter bij een ernstig arbeidsongeval oordeelt dat jij als bestuurder onvoldoende hebt gedaan om de veiligheid van je personeel te garanderen, kan je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld om de schade te vergoeden.
 • Het niet of te laat neerleggen van de jaarrekening.
 • Het aangaan van kredieten die de vennootschap in de problemen kan brengen.
 • Het aangaan van risicovolle beleggingen die de vennootschap in de problemen kan brengen. 
 • Een onregelmatige boekhouding voeren.
 • Gebrek aan toezicht of controle.

Een bestuurdersfout heeft dus op zich niets te maken met de activiteiten van je vennootschap, maar wel met de dagelijkse leiding van je vennootschap in al haar facetten.

Welke partijen kunnen u als bestuurder van de vennootschap aansprakelijk stellen? 

De meeste claims in een polis bestuurdersaansprakelijkheid zijn afkomstig van:

 • uw werknemers (en/of familieleden van werknemers)
 • de overheid
 • de fiscus
 • een curator
 • een verzekeraar
 • aandeelhouders

Meest voorkomende types schadeclaims

Elke situatie waarbij een fout of nalatigheid van uzelf als bestuurder van uw vennootschap schade veroorzaakt bij een derde, kan aanleiding geven tot een schadeclaim. De meest voorkomende schadeclaims gaan over:

 • tewerkstellingsfouten
 • arbeidsongevallen
 • inbreuken tegen de vennootschapswetgeving
 • misbruik van vennootschapsgoederen
 • fouten tegen de alarmbelprocedure; fouten die aanleiding geven tot faillissement

Hoe kan een bestuurder zich beschermen tegen aansprakelijkheidsclaims?

Wat in de privésfeer geldt als het “goede huisvader” principe, geldt ook in de professionele context. Wie dus kan aantonen dat hij of zij als een “goede bestuurder” heeft gehandeld, kan zich zo beschermen tegen bestuurdersaansprakelijkheidsclaims. 

Alleen zijn de meeste ondernemers meer dan fulltime bezig met hun bedrijfsactiviteiten en niet met het opvolgen van de laatste wetgeving van de sector, het opstellen van veiligheidsvoorschriften voor de werkvloer of het analyseren van alle verzekeringsbehoeften. 

Aantonen dat je als een “goede bestuurder” hebt gehandeld, is dus niet altijd eenvoudig. 

3 misvattingen over aansprakelijkheid als bestuurder

 1. Ik heb een vennootschap, dus mijn aansprakelijkheid is sowieso beperkt. Helaas. Enkel voor toevallige lichte fouten heeft de wetgever in 2019 bepaald dat er een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders van toepassing is (van €125 000 tot €12 000 000 in functie van het balanstotaal). Voor herhaaldelijke lichte fouten of zware fouten geldt deze beperking niet. 
 2. Mijn BA uitbating / beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt toch al aansprakelijkheidsclaims? Beide verzekeringen dienen om je aansprakelijkheid in te dekken van je bedrijfsactiviteiten. Dit staat los van je handelingen als bestuurder van je vennootschap. 
 3. Mijn accountant volgt toch alles op? Ongetwijfeld levert je accountant fantastisch werk, maar dat ontslaat jou niet van de plicht om je vennootschap als een “goede bestuurder” te runnen.  

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid – D&O

Wie zijn privé-vermogen wil vrijwaren van mogelijke aansprakelijkheidsclaims, opteert voor een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, ook wel D&O genoemd, naar de Engelstalige benaming Directors & Officers liability insurance.  

 • Verzekeringnemer: de vennootschap
 • Verzekerden: de huidige, vroegere en toekomstige bestuurders (inclusief managementvennootschap). Zijn ook verzekerd: de erfgenamen van bestuurders, en echtgenoten (bv. in de situatie waarin het gemeenschappelijk vermogen dreigt te worden aangesproken). Louter aandeelhouders die geen bestuurder zijn, worden niet beschouwd als verzekerden. 
 • Wat is verzekerd?
  • Schadeloosstelling van derden door uw bestuurdersfout.
  • Verdedigingskosten (o.a. advocaatkosten).
  • Andere kosten, o.a. kosten voor reputatieherstel.
 • Dekkingslimieten: naar keuze – doorgaans minimum €250 000, maar kan tot €5 000 000. 
 • Belangrijkste uitsluitingen: 
  • Gekende feiten of omstandigheden bij het afsluiten van de polis
  • Opzettelijke fouten 

Besluit

 • Fouten maken is onlosmakelijk verbonden met ondernemerschap. Je kan niet altijd van alles op de hoogte zijn of je vennootschap perfect besturen.
 • Aansprakelijk is niet hetzelfde als “opzettelijk”. Het is niet omdat je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor bestuurdersfouten dat je die feiten opzettelijk hebt gepleegd. Wel zal je de schade moeten vergoeden.
 • Voor bestuurdersfouten, zowel grote als kleine, kan je je persoonlijke aansprakelijkheid verzekeren via een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid. De premie wordt betaald door je vennootschap.
 • Een goed verzekerd bestuurder slaapt ’s nachts beter en is er overdag 2 waard!

Graag eens een voorstel op maat van jouw vennootschap? Contacteer Annelies.

Deel dit bericht