Schoolverzekering

Zorg zelf voor een goede rechtsbijstand en ongevallenverzekering

Jaarlijks wordt 1 leerling op 12 getroffen door een ongeval op school waarbij medische verzorging nodig is.

Die ongevallen gebeuren het vaakst op de speelplaats of tijdens de sportles.

Maar hoe zit het eigenlijk met de verzekering?

Kan ik vertrouwen op de schoolverzekering als mijn kind een ongeval heeft?

10 vragen en antwoorden over de schoolverzekering

 1. Waaruit bestaat de schoolverzekering?
 2. Wat moet ik doen als mijn kind een ongeval heeft gehad op school?
 3. Wie betaalt de schade?
 4. Wat is NIET verzekerd door de schoolverzekering?
 5. Wat als mijn kind opzettelijk een ander kind verwondt?
 6. Zijn de schoolexcursies ook verzekerd?
 7. Volstaat de schoolverzekering in ALLE gevallen?
 8. Ben ik zélf verzekerd wanneer ik een handje help op schoolactiviteiten?
 9. Wat als mijn kind een ongeval heeft op weg naar school?
 10. Mijn kind zegt dat een andere leerling het ongeval heeft veroorzaakt, maar ik durf het niet aangeven uit angst voor boze reacties van de ouders. Wat doe ik best?

 

 1. Waaruit bestaat de schoolverzekering?

Doorgaans heeft een school zowel een aansprakelijkheidsverzekering als een ongevallenverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering verzekert zowel de school zelf, de leraren als de leerlingen voor schade aan derden. Deze verzekering komt enkel tussen wanneer er sprake is van een “fout” die tot de schade heeft geleid. Het begrip “fout” is wel heel ruim: een leerling die een andere leerling hindert, een gebrek aan toezicht van de leraar of zelfs onveilig turnmateriaal kan onder deze noemer vallen.

De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt heel ruim. Niet alleen lichamelijke schade, maar ook materiële schade en zelfs morele en esthetische schade worden vergoed. Maar dus enkel wanneer iemand een fout maakte en aansprakelijk wordt gesteld.

De ongevallenverzekering dekt de lichamelijke schade bij ongevallen op school, ongeacht de aansprakelijkheid. Deze verzekering komt altijd tussen, ook al is er niemand verantwoordelijk voor het ongeval. Doorgaans worden dokterskosten, geneesmiddelen en andere medische materialen (bv. braces) vergoed. Bij ernstige ongevallen is er meestal ook een vergoeding bij blijvende invaliditeit en overlijden.

De ongevallenverzekering vergoedt ENKEL lichamelijke schade, geen materiële. Als er dus géén aansprakelijke is, zal bij een ongeval enkel de lichamelijke schade worden vergoed, ook al is er bv. kledijschade of een kapotte fiets.

Opgelet: scholen zijn NIET verplicht een ongevallenverzekering af te sluiten. Bovendien kunnen de vergoedingsgrenzen sterk verschillen per verzekeraar. In het schoolreglement is meestal wel info te vinden over de verzekeringen van de school. Ouders hebben ook het recht om de polis in te kijken op de school.  

 

2. Wat moet ik doen als mijn kind een ongeval heeft gehad op school?

  • Vermeld bij de dokter dat het gaat om een ongeval op school. De arts zal een attest opmaken van de eerste medische vaststellingen. Dit heb je nodig voor de verzekering.
  • Doe zo snel mogelijk aangifte aan de schoolverzekering en neem een kopie van de aangifte.
  • Werd het ongeval veroorzaakt door een andere leerling of kan de school aansprakelijk worden gesteld? Doe dan ook aangifte aan uw eigen rechtsbijstandsverzekering. Wanneer de schoolverzekering de aansprakelijkheid betwist, zal uw eigen rechtsbijstandsverzekering een eigen onderzoek instellen.
  • Doe bij ernstige lichamelijke schade ook aangifte bij uw eigen rechtsbijstandsverzekering.
  • Betaal zelf de facturen en bezorg ze aan uw ziekenfonds dat gedeeltelijk zal tussenkomen.
  • Bezorg de bewijsstukken van tussenkomst door het ziekenfonds en de andere facturen aan de verzekering. 

3. Wie betaalt de schade?
Als er een aansprakelijke is, dan vergoedt de schoolverzekering zowel de materiële als de lichamelijke schade. Is er niemand voor het ongeval verantwoordelijk, dan vergoedt de schoolverzekering enkel de lichamelijke schade (tot een bepaald plafond).

4. Wat is NIET verzekerd door de schoolverzekering?
In de aansprakelijkheidsverzekering:
Opzettelijke fouten: een leerling die opzettelijk schade veroorzaakt (bv. aan een andere leerling) is niet altijd verzekerd door de schoolverzekering. Veel heeft te maken met de leeftijd. Een kind van zes beseft de gevolgen van zijn daden meestal nog niet voldoende en is doorgaans wel verzekerd voor opzettelijke daden. Maar een leerling van 17 die een schadegeval veroorzaakt, kan zelf aansprakelijk gesteld worden voor zijn daden zonder dat de schoolverzekering daarbij tussen komt.
Gebrekkige opvoeding: bij zware ongevallen die een leerling opzettelijk heeft veroorzaakt, kan een rechter oordelen dat dat (deels) te wijten is aan een gebrekkige opvoeding van het kind. Daarmee kan de verzekering van de school de verantwoordelijkheid (deels) afschuiven op de ouders, waardoor die hun familiale verzekering zullen moeten aanspreken om de kosten te vergoeden.
Zware fout: schade veroorzaakt in staat van dronkenschap of onder invloed van verdovende middelen wordt door vrijwel alle polissen uitgesloten.
In de ongevallenverzekering:
Meestal geldt er een maximale tussenkomst per ongeval. Dat bedrag kan verschillen van school tot school en is terug te vinden in het verzekeringscontract.
Ziekte: de schoolpolis vergoedt enkel ongevallen. Ziekte valt daar niet onder, ook niet als je kind ziek wordt op school, tenzij de ziekte het gevolg is van een ongeval.
Materiële schade: schade aan kledij, fiets, fietshelm, boekentas,… wordt niet vergoed door de ongevallenverzekering.
Morele schade: psychische schade ten gevolge van een ongeval is in de meeste schoolpolissen NIET gedekt.
Tanden: voor tandprothesen wordt een maximumbedrag betaald per slachtoffer (bv. € 1500) en per tand (bv. € 375).
Brillen: een bril wordt (meestal) aanzien als een prothese en zal daarom worden vergoed. Meestal zijn er wel voorwaarden of beperkingen aan de vergoeding (bv. enkel vergoeding van de glazen en slechts een beperkte vergoeding van het montuur). Ook kan het zijn dat een kapotte bril ten gevolge van een ongeval enkel wordt vergoed als er ook lichamelijke schade is.
Alternatieve behandelingen: homeopathie, accupunctuur … en alle andere geneeswijzen waarvoor geen tussenkomst is van het ziekenfonds worden vaak niet of slechts beperkt vergoed. Opgelet: ook osteopathie valt onder de noemer van alternatieve geneeswijzen. Check voor de zekerheid de schoolpolis of een raadpleging bij een osteopaat binnen de verzekering valt.

5. Wat als mijn kind op school opzettelijk een ander kind verwondt?
In dit geval heeft uw kind een “fout” gemaakt en zal het aansprakelijk zijn voor de schade. De schoolverzekering zal het slachtoffer vergoeden, zowel voor de materiële als voor de lichamelijke schade. Als de schoolverzekering echter oordeelt dat een gebrekkige opvoeding de oorzaak is van de opzettelijke fout, dan zal zij mogelijk de aansprakelijkheid willen doorschuiven naar de ouders. In dat geval oordelen rechters vaak dat er een gedeelde aansprakelijkheid is en dat zowel de schoolverzekering als de familiale verzekering van de ouders de schade zal moeten vergoeden.

6. Zijn de schoolexcursies ook verzekerd?
Ja, alle schoolse en buitenschoolse activiteiten die met de school verband houden, vallen onder de schoolverzekering en dat zowel binnen of buiten de school, tijdens of na de lesuren, en dus ook tijdens uitstappen en reizen ingericht door de school.

7. Volstaat de schoolverzekering in ALLE gevallen? Neen, je zorgt er best voor dat je zelf goed bent verzekerd. Familiale verzekering. In sommige gevallen kan een rechter de ouders aansprakelijk stellen voor daden van hun kind op school. Bv. wanneer het kind opzettelijk zware schade heeft veroorzaakt. In dat geval wordt de familiale verzekering van de ouders aangesproken om de schade te vergoeden. Opgelet: ook in de familiale verzekering kan opzettelijke schade door kinderen vanaf een bepaalde leeftijd uitgesloten zijn. De meeste verzekeringen dekken opzettelijke schade tot uw kind 16 jaar is. Check de voorwaarden in uw polis. Rechtsbijstand. In essentie dient een rechtsbijstandsverzekering vooral voor het terugvorderen van schade bij de aansprakelijke. Dit is dus een heel belangrijke verzekering! Wanneer er een aansprakelijke is voor een ongeval op school, zal de schoolverzekering een onderzoek instellen om na te gaan of de beweerde aansprakelijke wel degelijk een “fout” heeft gemaakt. Is dat het geval, dan zal de verzekering de schade vergoeden. Betwist de tegenpartij zijn aansprakelijkheid, dan kan je uw rechtsbijstandsverzekering aanspreken om een expert aan te stellen en alsnog de geleden schade vergoed te krijgen. Ongevallenverzekering. De schoolverzekering vergoedt ongevallen op (weg van en naar) school. Maar de meeste ongevallen gebeuren nog altijd thuis. En dan komt de schoolverzekering niet tussen. Overweeg daarom een uitgebreide ongevallenverzekering. Hospitalisatie. De ongevallenverzekering van de school hanteert maximumbedragen. In sommige gevallen zullen die bedragen niet volstaan om alle medische kosten te dragen. Bovendien betaalt een hospitalisatieverzekering ook kamer- en ereloonsupplementen terug, wat bij de schoolverzekering zelden het geval is.
 1. Ben ik zélf verzekerd wanneer ik een handje help op schoolactiviteiten?
Uw aansprakelijkheid is meestal wel gedekt door de schoolpolis. Ook uw eigen familiale verzekering dekt vrijwilligersactiviteiten. Maar scholen zijn niet verplicht om een ongevallenverzekering af te sluiten voor vrijwilligers. Vaak is die verzekering ook eerder beperkt. Zo kan het zijn dat in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval geen rekening wordt gehouden met de economische weerslag van het ongeval en enkel vergoedingen worden uitbetaald op basis van fysiologische invaliditeit. Vraag naar de voorwaarden in de school of beter nog, zorg voor uw eigen ongevallenverzekering.

9. Wat als mijn kind een ongeval heeft op weg naar school?
De ongevallenverzekering geldt zowel op school als op weg van en naar de school. De medische kosten voor een fietsongeval op weg naar school kan u dus vergoed krijgen van de schoolverzekering.
De aansprakelijkheidsverzekering van de school geldt meestal NIET op weg van en naar school.

10. Mijn kind zegt dat een andere leerling het ongeval heeft veroorzaakt, maar ik durf het niet aangeven uit angst voor boze reacties van de ouders. Wat doe ik best?
Als het ongeval ernstige lichamelijke schade heeft teweeggebracht, of wanneer er ook materiële schade is, doe je er goed aan om de vermeende aansprakelijke, alsook de namen van eventuele getuigen te vermelden op de ongevalsaangifte. Als blijkt dat de medeleerling inderdaad aansprakelijk is, dan zal de schoolverzekering de volledige schade vergoeden. Is er geen aansprakelijke, dan wordt enkel de lichamelijke schade (tot een bepaald maximum) vergoed. De ouders van het kind zullen veelal niets moeten betalen, tenzij een rechter oordeelt dat een gebrekkige opvoeding mee aan de basis ligt van het ongeval. In dat geval kunnen de ouders hun familiale verzekering inroepen die hun deel van de schade zal vergoeden aan het slachtoffer.

Deel dit bericht